ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันรัฐธรรมนูญ
   
 
   

 วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน เริ่มเมื่อ 10 ธันวาคม

*******************************************************
- วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
- วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 วันหยุดกรณีพิเศษแทนการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
- องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี ได้ปิดทำการในวันวันพฤหัสบดี ที่ 10 และศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563 ค่ะ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2563